3 ประเภทของไมโครมิเตอร์ | 3 Types of Micrometer

3 ประเภทของไมโครมิเตอร์ | 3 Types of Micrometer

3 ประเภทของไมโครมิเตอร์ | 3 Types of Micrometer

มารู้จักประเภทหลักๆ ของไมโครมิเตอร์ว่าแบ่งออกเป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง ใช้งานแตกต่างกันอย่างไรค่ะ

 


3 ประเภทของไมโครมิเตอร์

แบ่งออกตามลักษณะการวัดได้3ประเภท

  • Outside Micrometer ไมโครมิเตอร์วัดนอก
  • Inside Micrometer ไมโครมิเตอร์วัดใน
  • Depth Micrometer ไมโครมิเตอร์วัดลึก

Model: Outside Micrometer MW200-01

Model: Inside Micrometer MW280-01

Model: Digital Depth Micrometer DDM711 (MW 891DIG)

Brand Moore&Wright


สอบถามเพิ่มเติม
Tonan Asia Autotech Co., Ltd.
Line: @tonanasia
Tel: 0-2565-9370-4
E-mail: sales@tonanasia.com
Website: https://www.tonanasia.com
Google Map: https://goo.gl/maps/SM3p4YGQ6qC2

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *