Hardness Tester


Hardness Tester

เครื่องวัดความแข็ง ทดสอบความแข็ง

 

Hardness หรือความแข็ง คือคุณสมบัติหนึ่งของวัสดุ คือความต้านทานต่อแรงกด การขัดสี และการกลึงของวัสดุ ดังนั้น การทดสอบความแข็งจึงทำได้หลายวิธี แต่ในเชิงโลหะวิทยา การวัดความแข็งจะเป็นการทดสอบความสามารถของโลหะในการต้านทานต่อการแปรรูปถาวร เมื่อถูกแรงกดจากหัวกดกระทำลงบนชิ้นงานทดสอบ โดยมีวิธีในการทดสอบที่นิยมใช้ ดังนี้ Rockwell Hardness Test, Brinell Hardness Test, Vickers Hardness Test

Hardness Tester หรือเครื่องทดสอบความแข็ง ถูกสร้างขึ้นเพื่อทดสอบความต้านทานของวัสดุตามวิธีต่างๆ เช่น

  • Rockwell Hardness Tester เป็นวิธีวัดความแข็งของโลหะที่นิยมใช้มากที่สุด โดยจะวัดความแข็งจากความลึกระยะกดที่ถูกหัวกด กดด้วยแรงคงที่
  • Brinell Hardness Test เป็นการวัดความแข็งโดยอาศัยแรงกดคงที่กระทำกับลูกบอลเหล็กกล้าชุบแข็งลงบนผิวชิ้นงานทดสอบ ค่าความแข็งจะคำนวณจากแรงกดที่กระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ผิว โดยพื้นที่ผิวมีลักษณะเป็นผิวโค้ง
  • Vickers Hardness Test เป็นการวัดความแข็งโลหะโดยใช้หัวกดเพชรมีลักษณะเป็นปิรามิดฐานสี่เหลี่ยม ที่ปลายหัวกดทำมุม 136องศา (เป็นมุมที่มีองศาใกล้เคียงกับหัวกดลักษณะกลมมากที่สุด) เป็นเวลา 10-15วินาที ค่าความแข็งจะคำนวณจากแรงกดที่กระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ผิวเช่นเดียวกับการทดสอบแบบ Brinell แต่วิธีนี้หัวกดเป็นเพชรซึ่งมีความแข็งสูงมากๆ ดังนั้นในการใช้งานจึงสามารถวัดค่าความแข็งได้ตั้งแต่โลหะที่นิ่มมาก (HVประมาณ 5) จนถึงโลหะที่แข็งมากๆ (VHNประมาณ1500) โดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวกด จะเปลี่ยนก็เฉพาแรงกดเท่านั้น โดยมีตั้งแต่ 1-120kgf ขึ้นอยู่กับความแข็งของโลหะที่ทดสอบ

คำที่เกี่ยวข้อง: เครื่องทดสอบความแข็ง เครื่องวัดความแข็ง เครื่องทดสอบวัสดุ hradness tester, hardness testing, scale, indentation, reference block, test block, rockwell, brinell, vickers, strength.