Gauge Block

เกจบล็อค เป็นแท่งทดสอบขนาดมาตรฐาน สามารถใช้ทดสอบขนาดเครื่องมือวัดใน การวัดขนาดงานและใช้วัดเปรียบเทียบ ดังนั้นเกจบล็อคจึงถูกสร้างขึ้นมาให้มีขนาดแน่นอน ผิวของเกจบล็อคจะมีความเรียบเป็นมันเงา มีขนาดให้เลือกหลายขนาดตามต้องการ

ลักษณะรูปร่างของเกจบล็อค

1.) รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

2.) รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

3.) รูปทรงกระบอก

วัสดุที่ใช้ทำเกจบล็อค

เกจบล็อคที่นิยมใช้ในปัจจุบันทำจาก

1.) เหล็กเครื่องมือ (Tool Steel)

2.) เหล็กซิลิกอน ไนไตร (Silicon Nitride)

3.) เหล็กคาร์ไบด์ (Tungsten Carbide)

4.) เซรามิก ทำจากเซอโคเนียม (Zirconium) (Cera Block)

เกจบล็อคมาตรฐาน แบ่งเป็น 4 เกรด คือ

1.) เกรด K เกจบล็อคชนิดนี้มีความเที่ยงตรง และความแม่นยำสูงสุด ขนาดทุกชิ้นไม่มีความผิดพลาดในการผลิตและจะใช้งานในห้องปฏิบัติการมาตรฐานเท่านั้น ใช้เป็นเกจบล็อคตนแบบแล้วนำเกจบล็อคเกรดต่ำกว่ามาสอบเทียบ

2.) เกรด 0 เกจบล็อคชนิดนี้ใช้ในห้องทดลองที่ต้องการตรวจสอบความเที่ยงตรง และแม่นยำในการสอบเทียบของเครื่องมือที่ต้องการความละเอียดสูง

3.) เกรด 1 เกจบล็อคใช้ตรวจสอบค่ามาตรฐานของเครื่องมือวัด และเกจวัดต่าง ๆ

4.) เกรด 2 เกจบล็อคใช้ตรวจสอบเครื่องมือวัด ในสายการผลิตในโรงงาน และใช้ประกอบตั้งค่าที่ต้องการความละเอียดในการติดตั้งอุปกรณ์ในโรงงาน

การเก็บและบำรุงรักษาเกจบล็อค

เกจบล็อคเป็นเครื่องวัดที่มีความละเอียดสูงและราคาแพง การใช้งานจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและใช้อย่างถูกวิธี

1. ก่อนใช้งานควรทำความสะอาดเกจบล็อคให้ดีก่อนใช้งาน

2. เมื่อเลิกใช้ควรเก็บชโลมน้ำมันและเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อย

3. อย่าให้เกจบล็อคที่มีรอยเยินกับเกจบล็อคที่ดี เพราะทำให้เกจบล็อคชำรุดเสียหาย

4. พยายามหลีกเลี่ยงการใช้มือเปล่าจับเกจบล็อคขณะวัดงาน เนื่องจากความร้อนจากมือจะทำให้เกจขยายตัว ควรสวมถุงมือหรือใช้ไม่หนีบจับเกจบล็อคขณะวัดขนาดงาน

5. เมื่อพบเกจบล็อคชำรุด มีรอยเยิน ควรแยกออกและซ่อมส่วนที่ชำรุดทันที

ที่มา: http://www.bpcd.net/new_subject/industry/yungyut/metrology%20subject/unit%209/knowledge%20sheet.pdf


Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *