Review เวอร์เนียดิจิตอล รุ่น MW110-15DBL และวิธีการใช้งาน | Tonan Asia Autotech

Review เวอร์เนียดิจิตอล รุ่น MW110-15DBL และวิธีการใช้งาน | Tonan Asia Autotech

การใช้งานเวอร์เนียร์ดิจิตอล รุ่น MW110-15DBL, How to use Vernier MW110-15DBL Moore&Wright

เวอร์เนียเป็นเครื่องมือพื้นฐานของช่างที่ใช้ในการวัดขนาดอย่างง่ายและให้ความละเอียดที่มากกว่าไม้บรรทัด

รีวิวการใช้งานเวอร์เนียแบบดิจิตอลว่าใช้งานอย่างไร

 


วิธีการใช้งานเวอร์เนียดิจิตอล

Model: MW110-15DBL

Brand: Moore&Wright

แกะกล่องรีวิวเวอร์เนียดิจิตอล

Model: MW110-15DBL

Brand: Moore&Wright


สอบถามเพิ่มเติม
Tonan Asia Autotech Co., Ltd.
Line: @tonanasia
Tel: 0-2565-9370-4
E-mail: sales@tonanasia.com
Website: https://www.tonanasia.com
Google Map: https://goo.gl/maps/SM3p4YGQ6qC2

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *