Bowers Group

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Bowers Group จะอยู่ในหมวดเครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบวัสดุ ซึ่งมีสินค้าหลายแบรนด์ด้วยกัน ตามหมวดหมู่สินค้า

Bowers

ผลิตภัณฑ์แบรนด์ Bowers เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรู ชิ้นงานต่างๆ มีดังนี้

CV Instruments

ผลิตภัณฑ์แบรนด์ CV Instruments เป็นเครื่องมือทดสอบวัสดุ เครื่องวัดความแข็ง มีดังนี้

ESEWAY

ผลิตภัณฑ์แบรนด์ ESEWAY เป็นเครื่องมือทดสอบความแข็ง มีดังนี้

BATY

ผลิตภัณฑ์แบรนด์ BATY เป็นเครื่องโปรไฟล์โปรเจคเตอร์และระบบวิชั่น มีดังนี้

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *