บทความ Data uncertainty ความไม่แน่นอนของข้อมูล

บทความ Data uncertainty ความไม่แน่นอนของข้อมูล

Data uncertainty ความไม่แน่นอนของข้อมูล

Data is evaluated in terms of accuracy and precision, which can be measures of reliability. Accuracy describes the ability of data, measurements or results to match the actual ‘true’ value. Precision is how close these data, measurements or results are to each other, working as a measure of the spread of data from the average.

ข้อมูลจะถูกประเมินในแง่ของความเที่ยงตรงและความแม่นยำ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความน่าเชื่อถือ ความเที่ยงตรง (Accuracy) หมายถึง ความสามารถของข้อมูลหรือผลของการตรวจวัดให้ตรงกับค่าความเป็นจริง ส่วนความแม่นยำ (Precision) หมายถึง ความใกล้เคียงของข้อมูลที่วัดได้ในแต่ละครั้ง เพื่อง่ายต่อความเข้าใจ ขออธิบายตามภาพ

รูปที่ 1 มีความเที่ยงตรงสูง และมีความแม่นยำสูง

รูปที่ 2 มีความเที่ยงตรงต่ำ แต่มีความแม่นยำสูง

รูปที่ 3 มีความเที่ยงตรงสูง แต่มีความแม่นยำต่ำ

รูปที่ 4 มีความเที่ยงตรงต่ำ และมีความแม่นยำต่ำ

ข้อมูลที่ดีควรจะมีทั้งความเที่ยงตรงและความแม่นยำสูงเหมือนภาพที่ 1 นะคะ

ขอขอบคุณที่มา http://climatica.org.uk/climate-science-information/uncertainty

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *