บทความ ศัพท์เกี่ยวกับมาตรฐานการวัด

บทความ ศัพท์เกี่ยวกับมาตรฐานการวัด

ศัพท์เกี่ยวกับมาตรฐานการวัด (Measurement Standard)
คำศัพท์                                                                                    คำแปล

measurement standard, etalon                                     มาตรฐานการวัด
collective standard                                                        มาตรฐานร่วม
group standard, series of standards                             กลุ่มของมาตรฐาน อนุกรมของมาตรฐาน
primary standard                                                           มาตรฐานปฐมภูมิ
secondary standard                                                      มาตรฐานทุติยภูมิ
international standard                                                  มาตรฐานระหว่างประเทศ
national standard                                                          มาตรฐานแห่งชาติ
reference standard                                                       มาตรฐานอ้างอิง
working standard                                                          มาตรฐานใช้งาน
transfer standard                                                          มาตรฐานถ่ายโอน
traveling standard                                                         มาตรฐานจร
traceability                                                                     
ความสอบกลับได้
calibration                                                                      การสอบเทียบ
conservation of a measurement standard                    การอนุรักษ์มาตรฐานการวัด
reference material                                                        วัสดุอ้างอิง
certified reference material                                          วัสดุอ้างอิงรับรอง

 

ที่มา: http://www.nimt.or.th/knowledge/word.html

picture: https://www.summathfun.com/measurement-first-grade/

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *