การใช้เวอร์เนียร์ในการวัดระยะต่างๆ Vernier Application

Vernier Calipers เวอร์เนีย คาลิเปอร์ เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานวัดละเอียดแบบหนึ่ง ประกอบด้วยไม้บรรทัดเหล็ก (ปัจจุบันมีแบบพลาสติกด้วย) ที่มีขาคงที่อยู่ที่ปลายด้านหนึ่ง และขาอีกข้างหนึ่งเลื่อนได้ ขาล่างทั้งสองใช้วัดภายนอก เช่นวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้น ส่วนขาบนทั้งคู่ใช้วัดภายใน

  • วัดขนาดภายนอก Outside Measuremnet
  • วัดขนาดภายใน Inside Measurement
  • วัดความลึก Depth Measurement

picture credit: https://www.machine-dro.co.uk/150mm-6-digitronic-digital-caliper-moore-wright-basic-line-110-dbl-series.html

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *